Thông báo tiểu luận dành cho nhóm 7 – Tin học đại cương


Các bạn tải file bài tập sau đây: [Tiểu luận lần 1]
Yêu cầu:

– Các nhóm chỉ làm các bài tập sau:

Giáo trình Kỹ nghệ Phần mềm


Giáo trình Kỹ nghệ Phần mềm của thầy Lê Văn Tường Lân

Tài liệu tin học Đại cương – Dành cho khối xã hội


Tài liệu tin học Đại cương dành cho các bạn khối xã hội. Mã học phần: Tin1023

Tài liệu tin học Đại cương [Dành cho khối tự nhiên]


Các tài liệu cần thiết cho môn học Tin học Đại cương. Mã học phần: TIN1013