Căn bản về HTML


Sau đây tôi xin giới thiệu cho các bạn một số vấn đề căn bản về HTML, một ngôn ngữ mở đầu cho những người mới bắt đầu học lập trình Web.
1. HTML là gì?
HTML là từ viết tắt của Hyper Text Markup Language. Nó không phải là một ngôn ngữ lập trình mà nó là ngôn ngữ đánh dấu (Markup). Ngôn ngữ đánh dấu là ngôn ngữ bao gồm một tập các thẻ (dùng để đánh dấu). Mục đích của ngôn ngữ HTML là dùng để hiển thị nội dung của trang Web.
2. Các thẻ HTML
Các thẻ đánh dấu HTML thường được gọi là thẻ HTML.
– Các thẻ HTML là các từ khóa (tên thẻ) được bao quanh bởi cặp dấu ngoặc nhọn (angle brackets), chẳng hạn <p>.
– Bình thường thì các thẻ HTML là một cặp như sau: <p> và </p>. Trong đó thẻ đầu tiên được gọi là thẻ mở, thẻ thứ hai được gọi là thẻ đóng. Thẻ đóng cũng giống như thẻ mở, chỉ thêm một dấu “/” (slash) trước tên thẻ.
Cú pháp như sau:

<tên thẻ>Nội dung</tên thẻ>

3. Cách thức hoạt động
Các trình duyệt web (Chrome, IE, Firefox, Safari, Opera,…) đọc các file HTML và hiển thị tài liệu này ra trình duyệt như là một trang web. Các trình duyệt không hiển thị các thẻ HTML nhưng nó sử dụng các thẻ này để biên dịch ra nội dung của trang web.
4. Cấu trúc của một file HTML
Ta có thể mô hình hóa cấu trúc của một file HTML như sau:
…Sẽ tiếp tục cập nhật (Đã khuya, ngủ cái đã)

Bài 6. CSS Box Model


Tất cả các thẻ trong HTML đều được xem như là các hộp (box).  Thuật ngữ “box model” được dùng khi thiết kế và làm layout. CSS Box Model được xem là cái hộp bao xung quanh thẻ HTML, bao gồm: margin, border, padding và nội dung thực sự. Nó cho phép chúng ta thiết lập khoảng cách giữa border với nội dung thưc sự của thẻ HTML và khoảng cách giữa các thẻ HTML. CSS Box Model được minh họa như hình vẽ sau: Đọc tiếp Bài 6. CSS Box Model

Bài 3. CSS Text


Thuộc tính này được dùng để thiết lập các hiệu ứng cho các đoạn văn bản.

I. Text color

Thuộc tính color được dùng để thiết lập màu cho đoạn văn bản. Cũng giống như màu nền, màu của đoạn văn bản có thể sử dụng được đặc tả bởi 3 cách:
– Giá trị Hex. Ví dụ: #FFFFFF: trắng
– Giá trị RGB. Ví dụ: RGB(255,255,255): trắng
– Tên màu. Ví dụ: White: trắng
Chẳng hạn: Đọc tiếp Bài 3. CSS Text

Bài 2. CSS Background


Có nhiều thuộc tính được cài đặt trong CSS. Ở đây tôi xin giới thiệu một vài thuộc tính quan trọng để các bạn nắm phần căn bản trước khi đi vào phần chuyên sâu.

Các thuộc tính của CSS background được dùng để định nghĩa các hiệu ứng nền của một thẻ HTML
Cụ thể các thuộc tính đó là: Đọc tiếp Bài 2. CSS Background

Bài 1. Giới thiệu cơ bản về CSS


I. CSS là gì

– CSS là từ viết tắt của Cascading Style Sheets
– CSS này định nghĩa cách hiển thị một tài liệu HTML. Tuy nhiên nó cũng được áp dụng cho các tài liệu như: XML.
CSS đặc biệt hữu ích trong việc thiết kế Web. Nó giúp cho người thiết kế dễ dàng áp đặt các phong cách đã được thiết kế lên bất kì Page nào của Website một cách nhanh chóng, đồng bộ. Đọc tiếp Bài 1. Giới thiệu cơ bản về CSS